mężczyzna pracujący na laptopie

Na czym polega działalność nierejestrowana?

Czym jest działalność nierejestrowana? Na czym ona polega? Jak wygląda w takiej działalności kwestia opłacania składek i podatków?

Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana to działalność gospodarcza prowadzona bez formalnej rejestracji firmy. Możliwość taka została wprowadzona ustawą Prawo przedsiębiorców, funkcjonującą od 30 kwietnia 2018 roku, dzięki czemu można prowadzić biznes bez uciążliwych formalności.

Dochód z prowadzenia tej działalności przez osobę fizyczną nie może przekraczać w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Działalność taką mogą prowadzić osoby, które nie wykonywały działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy lub zakończyły poprzednią działalność wcześniej niż 12 miesięcy przed wejściem nowych przepisów, które regulują tę kwestię, a więc takie, które zamknęły swoją wcześniejszą firmę przed 30 kwietnia 2017 roku.

Działalność nierejestrowana a ZUS

Jeżeli osoba spełnia warunki do prowadzenia działalności nierejestrowanej, ale nie posiada przy tym tytułu ubezpieczenia, czyli nie ma opłacanych składek ZUS i nie jest studentem poniżej 26. roku życia, to nie podlega ona obowiązkowi ubezpieczeń. Dotyczy to zarówno ubezpieczenia społecznego, jak i składki zdrowotnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy prowadząc działalność nierejestrowaną, świadczy się usługi na podstawie umów. Wówczas jako zleceniobiorca podlega się ubezpieczeniom społecznym.

Jak płacić podatki, prowadząc działalność nierejestrowaną?

Firma prowadzona w ramach działalności nierejestrowanej nie wymaga posiadania konta bankowego, numeru REGON i NIP, ani w ogóle prowadzenia księgowości. Nie znaczy to jednak, że nie dotyczą jej podatki. Z obowiązku ich płacenia nie przysługuje zwolnienie.

Trzeba więc płacić podatek dochodowy. Jeśli uzyskuje się przychody, to są one opodatkowane nawet w działalności nierejestrowanej – w tym przypadku chodzi konkretnie o podatek od dochodów osób fizycznych (PIT). Jeżeli zysk z działalności nierejestrowanej jest tylko jednym z uzyskiwanych przychodów, sumują się one i podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej 18% lub 32%. W tym wypadku nie ma możliwości rozliczenia metodą liniową ani ryczałtem.

Ponieważ działalność nie jest zarejestrowaną firmą, nie trzeba płacić zaliczek na podatek dochodowy. W działalności nierejestrowanej podatek za osiągany przychód będzie traktowany jako niedopłata podatkowa wynikająca z rocznego zeznania.

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku podatku VAT. Obowiązek płacenia tego podatku dotyczy przedsiębiorców, którzy w ciągu roku przekraczają limit 200 000 zł sprzedaży. Prowadząc działalność nierejestrowaną, nie osiąga się tego limitu, jest się więc zwolnionym z płacenia VAT.

Są jednak pewne wyjątki. Istnieją pewne towary i usługi, których sprzedaż obciążona jest obowiązkiem płacenia VAT nawet w działalności nierejestrowanej. Są to metale szlachetne, wyroby jubilerskie, niektóre budynki i ich części, tereny budowlane, nowe środki transportu, towary opodatkowane podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej, samochodów osobowych i wyrobów tytoniowych), a także usługi jubilerskie, prawnicze i doradcze.

niepełnosprawni-obowiązki pracodawcy

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – korzyści i obowiązki pracodawcy

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych oparte jest na zasadach dotyczących wszystkich pracowników, opisanych w kodeksie pracy oraz podlega regulacjom ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Przepisy ściśle określają katalog warunków zatrudnienia i obowiązków pracodawców wobec osób niepełnosprawnych. Z jakimi obowiązkami i korzyściami wiąże się zatrudnienie osób niepełnosprawnych?

Warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność nie stanowi bariery w podjęciu zatrudnienia, rozwijający się rynek pracy upatruje w osobach niepełnosprawnych wykwalifikowanych, kompetentnych i wydajnych pracowników. Dla niepełnosprawnych możliwość podjęcia zatrudnienia jest nie tylko perspektywą źródła dochodu, często to szansa na wyjście z poczucia zawodowej bierności i izolacji społecznej.

Pracodawca musi mieć świadomość, że ograniczeniom podlega wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni w stopniu lekkim nie mogą świadczyć pracy dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Osoby, wobec których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie mogą pracować dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Niepełnosprawni nie mogą też świadczy pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych.

Warto też wiedzieć, że niższy niż standardowy wymiar czasu pracy nie zmniejsza miesięcznego wynagrodzenia. Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym mają też prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy wobec osób niepełnosprawnych zaczynają się już na etapie procesu rekrutacji, podczas którego zatrudniający musi przestrzegać zasad równego traktowania potencjalnych pracowników, obowiązuje bezwzględny zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, płeć, wiek, rasę, wyznanie, czy orientację seksualną.

Pracodawca rozważający opcję zatrudnienia osób niepełnosprawnych musi wiedzieć, że środowisko pracy powinno zostać dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Wiąże się to, przede wszystkim z koniecznością dopasowania infrastruktury w miejscu zatrudnienia do często zmniejszonej sprawności fizycznej, m.in. przebudowy ciągów komunikacyjnych.

Jakie korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?

Jedną z największych korzyści jakie może czerpać pracodawca z zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest szansa na zwolnienie z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To obowiązek każdego przedsiębiorcy, który zatrudnia przynajmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar pracy, gdzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

Jeżeli osoba niepełnosprawna zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę pracodawca może liczyć na dofinansowanie PFRON, wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika, jego szczególnych schorzeń, rodzaju przedsiębiorstwa i wymiaru czasu pracy.

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną:

 • w stopniu lekkim ma szansę otrzymać 450 zł,
 • w stopniu umiarkowanym – 1 125 zł,
 • w stopniu znacznym – 1 800 zł.
dofinansowanie na założenie firmy

Gdzie można starać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Odpowiedni kapitał na założenie własnej firmy to zazwyczaj największa przeszkoda w dążeniu do własnego biznesu. O wsparcie finansowe możesz się ubiegać w kilku miejscach, sprawdź gdzie można starać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dofinansowanie na założenie firmy z Urzędu Pracy

Jeżeli jesteś gotów na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a brak środków na założenie firmy podcina Twoje chęci i motywacje rozważ dofinansowanie na założenie firmy z Urzędu Pracy. Musisz wiedzieć, że dotacja jest bezzwrotną formą pomocy finansowej, jednak aby ją otrzymać musisz spełnić określone warunki, które szczegółowo określają przepisy.

Jednorazowe wsparcie pieniężne nie jest uzależnione od powodzenia Twoich biznesowych planów, jeżeli Twoja działalność zakończy się fiaskiem nie będziesz musiał zwracać uzyskanych pieniędzy. Wysokość dotacji uzależniona jest od kwot jakie konkretny urząd otrzymał na ten cel, zazwyczaj to suma w granicach 20 000 zł.

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej pozyskiwane są z Funduszy Europejskich UE, to co do zasady również bezzwrotne środki przeznaczone szczególnie dla młodych osób. Oznacza to jednak, że w przypadku niewywiązania się z zawartej umowy pieniądze podlegają zwrotowi. To europejska inicjatywa mająca na celu rozwój lokalnych przedsiębiorstw, wzrost zatrudnienia i postęp gospodarczy.

dotacje unijne

Chcąc ubiegać się o dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej musisz dokładnie opracować swój plan na biznes i znaleźć odpowiedni projekt unijny, który umożliwi jego realizację. Na stronie internetowej Funduszy Europejskich znajdziesz aktualną listę dostępnych projektów wraz z kryteriami jakie należy spełnić, aby ubiegać się o środki.

Wsparcie pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wsparcie pomostowe to również inicjatywa z ramienia Unii Europejskiej mająca umożliwić rozwój działalności Twojej firmy w pierwszych miesiącach jej działania. Udzielane jest standardowo na okres pierwszych 6 miesięcy działania przedsiębiorstwa na rynku, istnieje możliwość przedłużenia pomocy do 12 miesięcy.

To wsparcie polegające na pokryciu opłat związanych z funkcjonowaniem biznesu, dzięki takiej pomocy pokryjesz składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz inne niezbędne początkowe wydatki. Kwota wsparcia pomostowego wynosi od 1 000 zł do 2 000 zł w uzależnieniu od województwa.

Platformy startowe dla startupów

Programy dla innowacyjnych pomysłów na własną firmę stwarzają szansę na największe dotacje, platformy startowe dla startupów działają w ramach Programu Operacyjnego Polska oraz programów jak BIZNest i Starter.

Najwięcej możesz otrzymać, jeżeli Twój biznes przewiduje tworzenie miejsc pracy, nawet do 250 000 zł. Na uwagę zasługują również Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, dzięki którym możesz otrzymać zarówno finansowe jak i merytoryczne wsparcie. Na czas uczenia się zarządzania firmą, bez konieczności jej zakładania, możesz otrzymać nawet kilkaset złotych miesięcznie.

forma opodatkowania dla działalności gospodarczej

Forma opodatkowania – jak wybrać dla swojej firmy?

Decydując się na założenie działalności gospodarczej musisz wskazać formę opodatkowania. Jeżeli chcesz odprowadzać najniższe z możliwych podatki i rozliczać się z fiskusem na prostych zasadach powinieneś dopasować system opodatkowania do rodzaju prowadzonego biznesu.

Jak wybrać formę opodatkowania dla swojej firmy?

Wybierając formę opodatkowania powinieneś kierować się kilkoma czynnikami. Dobierając system rozliczeń miej na względzie, przede wszystkim rachunek ekonomiczny, ponieważ właściwa zasada opodatkowania przekłada się na zoptymalizowane należności dla Skarbu Państwa.

Wskazując formę opodatkowania kieruj się również strukturą założonego biznesu, ponieważ kwota podatków uzależniona jest od tego, czy otwierasz jednoosobową działalność gospodarczą, chcesz zatrudniać pracowników, czy planujesz założyć spółkę. Przepisy obowiązujące na gruncie polskiego prawa dopuszczają cztery formy opodatkowania firm:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt,
 • karta podatkowa.

Forma opodatkowania – zasady ogólne

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, inaczej skala podatkowa, jest najpopularniejszą formą opodatkowania. Jeżeli zakładasz firmę powinieneś dokonać zgłoszenia wyboru podczas rejestracji działalności gospodarczej. Kiedy zamierzasz zmienić dotychczasową formę opodatkowania na zasady ogólne musisz zgłosić ten fakt naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, do dnia 20 stycznia w formie pisemnego oświadczenia.

jaka forma opodatkowania

Kwota podatku dochodowego związana jest z przychodami Twojego przedsiębiorstwa w danym roku kalendarzowym. Obowiązują tutaj dwie stawki:

 • 18% – w przypadku firm, których dochód za dany rok jest mniejszy lub równy 85 528 zł,
 • 32% – dotyczy firm, których dochód był większy niż 85 528 zł.

Dzięki formie opodatkowania na zasadach ogólnych możesz pomniejszać osiągnięte przychody o koszty ich uzyskania, masz też szansę na skorzystanie z kredytu podatkowego czy ulg podatkowych.

Podatek liniowy dla firm

Według regulacji dotyczących podatku liniowego możesz wybrać jedną stawkę podatkową, która wynosi 19%, co wiąże się z tym, że będziesz odprowadzał do Urzędu Skarbowego stałą część uzyskiwanych przychodów. Zwróć jednak uwagę, że decydując się na taką formę opodatkowania nie możesz skorzystać z większości ulg podatkowych oraz z kredytu podatkowego.

Forma opodatkowania – ryczałt

Z ryczałtu jako formy opodatkowania mogą skorzystać wybrane grupy przedsiębiorców, to opcja dla firm, których dochód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 250 000 euro. Stawki ryczałtu oscylują w granicach od 3% do 20% wysokości uzyskiwanych przychodów, są uzależnione od struktury działalności, którą prowadzisz.

Karta podatkowa

Karta podatkowa, jako zryczałtowana forma opodatkowania, jest przeznaczona dla wybranych działalności np. usług rozrywkowych. Kwota ryczałtu zostaje ustalona przez naczelnika urzędu skarbowego indywidualnie, stawka uzależniona jest min. od rozmiaru prowadzonego biznesu, ilości osób zatrudnionych w firmie, rodzaju świadczonych usług i Twojego wieku.

firma na emeryturze

Firma a emerytura – co musisz wiedzieć?

Nabycie uprawnień emerytalnych nie musi się wiązać z końcem Twojej aktywności zawodowej. Często przedsiębiorcy zastanawiają się, czy mogą prowadzić działalność gospodarczą na emeryturze, a jeśli tak to czy obowiązuje ich limit przychodu. Twoja firma a emerytura – co powinieneś wiedzieć?

Emerytura a działalność gospodarcza

Według obowiązujących obecnie w Polsce przepisów ustawowy wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jeżeli osiągnąłeś wymagany wiek i zamierzasz przejść na emeryturę, a do tej pory podstawą Twojego zatrudnienia była umowa o pracę wiedz, że umowa ulegnie automatycznemu zakończeniu.

Jeśli jednak do tej pory prowadziłeś własny biznes i chcesz kontynuować działalność gospodarczą masz prawo wystąpić do ZUS o świadczenie emerytalne, bez konieczności jej zaprzestania. Możesz bez obaw o utratę emerytury nadal rozwijać własny biznes, masz również szansę na założenie nowej firmy.

Emerytów prowadzących własną działalność gospodarczą nie obowiązuje żaden limit przychodu, więc możesz w ten sposób zarabiać do woli nie martwiąc się, że Twoja emerytura ulegnie zmniejszeniu lub zostanie zawieszona.

Co zrobić, aby założyć własną firmę na emeryturze?

Planując założenie własnej firmy na emeryturze musisz złożyć wniosek o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, to wymóg obowiązujący wszystkich przedsiębiorców. Na druku ZUS ZFA zgłoś się jako płatnik składek, na druku ZUS ZUA do ubezpieczenia rentowo-emerytalnego lub na druku ZUS ZZA, jeśli zdecydujesz się jedynie na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Musisz również wybrać formę opodatkowania swojej firmy. Możesz zdecydować się na rozliczenie z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, to najpopularniejsza forma odprowadzania podatków. Będziesz wtedy rozliczał się w zeznaniu rocznym PIT-36 łącznie z dochodami uzyskiwanymi z tytułu emerytury. Jeśli zdecydujesz się na podatek liniowy, będziesz musiał rozliczać przychody ze swojego biznesu odrębnie, na druku PIT-36L. Możesz zdecydować się również na rozliczenie w formie karty podatkowej.

Jakie składki dla emerytów prowadzących działalność gospodarczą?

Wiedz, że emeryt prowadzący własną firmę może odprowadzać jedynie składkę zdrowotną. Podstawa do wyliczenia kwoty zadeklarowanej składki nie może być niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą na emeryturze, a jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia możesz uniknąć konieczności opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, po warunkiem, że:

 • opłacasz podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
 • przychody z tytułu prowadzonej działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury.

Ważne, że jako przedsiębiorca na emeryturze nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu uprawniającemu do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe możesz odprowadzać dobrowolnie, jeżeli się na to zdecydujesz będziesz musiał uiszczać również składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

Człowiek przy komputerze

REGON – co to? Jak uzyskać REGON?

Każda firma musi posiadać oznaczenie numerem REGON. Co oznacza ten skrót? W jaki sposób można wpisać się do rejestru REGON i czemu on w ogóle służy? W artykule odpowiemy na najistotniejsze pytania.

REGON – co to jest?

REGON to skrót, który oznacza Rejestr Gospodarki Narodowej i mówiąc konkretniej, jest jego akronimem. Każda firma działająca w Polsce musi być zapisana w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotu Gospodarki Narodowej. Prowadzony jest on przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W ten sposób zbierane są wszystkie dane o działających na terenie kraju podmiotach gospodarczych, a informacje o nich mogą być na bieżąco aktualizowane. REGON to także numer identyfikacyjny przyznawany każdej firmie i stanowi dziewięciocyfrowy kod oznaczający dany podmiot w rejestrze.

REGON – co to z numer?

Jak już zostało wspomniane, numer identyfikacyjny REGON oznacza pozycję, w jakiej znajduje się firma w rejestrze. Na samym początku zawierał on 7 cyfr, jednak po zmianach ustrojowych został on wydłużony do 9 cyfr. Co one w ogóle oznaczają? Dwie pierwsze cyfry oznaczają konkretny teren kraju (województwo), kolejne sześć cyfr to numer seryjny, a ostatnia jest cyfrą kontrolną. W przypadku firm, które swoje siedziby mają w różnych częściach Polski i na terenie różnych województw, nadawany jest 14-cyfrowy numer identyfikacyjny REGON.

Kto musi mieć przyznany numer REGON?

Pytając o to, kto musi mieć przyznany numer REEGON, jest pytaniem o to, kto podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru. Dotyczy więc to: osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz jednostki lokalne z wymienionych wcześniej podmiotów.

Jak uzyskać REGON?

Wpis do rejestru REGON jest stosunkowo prosty, choć sposób, w jaki się to zrobi, będzie zależał od tego, jaką działalność gospodarczą się prowadzi. Tak więc zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, konieczne będzie wypełnienie druku CEIDG-1 przy okazji rejestracji samej działalności, gdzie między innymi wypełnia się pole o przyznaniu numeru REGON. Można wniosek złożyć osobiście lub online.

Przy innych formach prawnych sprawa nie jest taka prosta, ponieważ podlegają one wpisowi do KRS. Tutaj należy osobno wypełnić wniosek o przyznanie numeru REGON.

Czemu służy REGON?

Jak zostało powiedziane, głównym zadaniem REGON jest rejestrowanie każdej działającej firmy i przedsiębiorstwa. Jego znaczenie nie jest już jednak tak duże, jak kiedyś. Firma nie ma obowiązku posługiwania się numerem choćby na pieczątkach, dokumentach kierowanych do Urzędu Skarbowego, ZUS czy przy fakturach VAT. Jest on jednak istotny, gdy chcemy zarejestrować znak towarowy. Dzięki numerowi REGON możemy w rejestrze znaleźć każdą firmą i informacje o niej, z takimi danymi, jak adres, imię i nazwisko właściciela, numer PESEL, jego NIP, formę prawną prowadzonej działalności, a nawet takie informacje jak przewidywana liczba pracowników oraz data powstania/zawieszenia/zakończenia funkcjonowania.

Jego znaczenie nie jest już więc tak istotne i wiele osób zastanawia się, po co w ogóle nadal funkcjonuje. Obecnie ma jedynie funkcję statystyczną i pozwala na lepsze zbadanie rynku. W rejestrze tym można także znaleźć więcej informacji o podmiocie gospodarczy niż w innych rejestrach, choćby CEIDG. Poza tym likwidacja REGON-u, który działa już ponad 50 lat, wiązałaby się z wieloma aktualizacjami systemu i całym mnóstwem papierkowej roboty oraz działaniem na szczeblu administracyjnym.

Kasa fiskalna

Kto musi mieć kasę fiskalną w 2019 roku?

Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, kasy fiskalne, choć powszechnie dostępne nie wszędzie były koniecznością. Od jakiegoś czasu ich posiadanie jest jedna bezwzględnym wymogiem niezależnie od tego, jaką formę działalności się prowadzi. Kto jednak musi ją posiadać, a kto nie? Jakie prawo obowiązuje przedsiębiorców w 2019 roku?

Kto musi mieć kasę fiskalną?

Z roku na rok coraz większa grupa przedsiębiorców objęta się obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej, co dotyczy firm sprzedających produkty, oferujące usługi względem osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych. Dotyczy to przede wszystkim tych przedsiębiorstw, które w bieżącym lub ubiegłym roku osiągnęli dochód minimum 20 000 tys. zł. Jeżeli nie spełniamy tego wymogu, kasa fiskalna nie jest konieczna, jednak jeżeli w danym roku przekroczymy granicę dochodu, stanie się ona bezwzględnym wymogiem – na jej zainstalowanie mamy wówczas dwa miesiące od momentu powstania konieczności korzystania z kasy.

Kto nie musi mieć kasy fiskalnej?

Jak widać, konieczność posiadania kasy fiskalnej dotyczy większości firm, ale od tej zasady są też wyjątki. Tak więc kasy fiskalnej nie muszą mieć przedsiębiorstwa, których klientami są inne firmy, a także są to jednostki samorządowe lub państwowe. Dotyczy to także firm, których roczny obrót nie przekracza wysokości 20 000 tys. zł. Dobra wiadomość – na limit nie ma wpływu dostawa nieruchomości czy innych środków stałych, czy wartości niematerialnych i prawnych.

O zakupie kas fiskalnych nie muszą myśleć między innymi: osoby prowadzące działalność notarialną, oferujące usługi telekomunikacyjne i elektroniczne, usługi ubezpieczeniowe i finansowe, związane z obsługą nieruchomości oraz prowadzący sprzedaż wysyłkową.

Kasa fiskalna i bezwzględne objęcie obowiązkiem ewidencji

Wyżej podane zasady dość jasno określają, kto musi, a kto nie musi mieć kasy fiskalnej, zgodnie z obowiązującym prawem i wyznaczonymi limitami. Jest jednak grupa zawodów – działalności powiązanych z usługami, co do których bezwzględnie wymaga się posiadania kasy fiskalnej niezależnie od obrotów i procentu sprzedaży.

Wyjątki te dotyczą dostawców: gazu płynnego, części silników, silników, nadwozi pojazdów, przyczep i naczep, sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego, wyrobów z metali szlachetnych, wyrobów tytoniowych i alkoholowych czy perfum. Dotyczy to także niektórych usług jak przewozy pasażerskie (taksówki, autobusy), naprawy i przeglądy samochodów, opieki medycznej, prawników czy fryzjerów i kosmetyczek.

W tym przypadku kasa fiskalna jest konieczna i to nie w ciągu dwóch miesięcy, a od razu. Innymi słowy, jeszcze zanim dokonana zostanie pierwsza transakcja, kasa fiskalna musi już być.

Zakup kasy fiskalnej – jakie ulgi?

Niewątpliwie zakup kasy fiskalnej wiąże się ze sporym wydatkiem, jednak istnieje możliwość odliczenia od podatku kwoty, jaką się na nią wyłożyło. Trzeba jednak pamiętać, że wysokość tej ulgi nie może być większa niż 90% ceny za dokonany zakup i jednocześnie nie może być też większa niż kwota 700 zł. Należy wówczas złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego wraz z oryginalną fakturą za zakup i dowodem wpłaty.

Warto pamiętać, za nieposiadanie kasy fiskalnej, mimo takiej konieczności, będą nam grozić kary grzywny lub konieczność zapłaty mandatu.

Książki o biznesie

Książki dla przedsiębiorców – 5 biznesowych książek, które musisz przeczytać

Prowadzenie własnej firmy nie jest takim prostym zadaniem i każdy przedsiębiorca o tym wie. Pomóc nieco mogą książki biznesowe, które najczęściej są zbiorem porad i doświadczeń osób, które odniosły sukces. Poniżej przedstawiamy przykładowe tytuły dla przedsiębiorców, zarówno tych, którzy dopiero zakładają firmę, jak tych, którzy działają na rynku dłuższy czas.

Jaką książkę o biznesie wybrać?

1. Michael E. Gerber – Mit przedsiębiorczości

2. Kamil Cebulski – Biznes w kraju dziadów

3. Robert Zych – Gen sprzedawcy

4. Peter F. Drucker – Menedżer skuteczny

5. Katarzyna Żbikowska – Mapy myśli w biznesie

Jaką książkę o biznesie wybrać?

Trzeba przyznać, że wybór książek dla przedsiębiorców nie brakuje, na polskim rynku wydawniczym będzie ich kilkadziesiąt, jak nie kilkaset. Każdy z nich może poruszać różne tematy związane z prowadzeniem firmy. Dotyczą one zarówno takich kwestii jak przepisy prawne i praktyczne porady jak założyć i prowadzić biznes, po książki o pomysłach na firmę, jak powinno się prowadzić jej reklamę, jak organizować pracę, aż po tytuły związane z rozwojem osobistym.

Możliwości jest więc wiele i ciężko określić, która pozycja będzie najlepsza. Poniżej przedstawiamy 5 przykładowych tytułów książek biznesowych, z którymi warto się zapoznać, by później poszukać kolejnych.

1. Michael E. Gerber – Mit przedsiębiorczości

Jest to klasyczny poradnik poruszający tematy ogólnie związane tak z założeniem firmy, jak i jej prowadzeniem, opracowywaniem metod reklamowych. W ten sposób dowiemy się, jak prowadzić firmę, aby utrzymać się na rynku i na nim wybić. Porusza też kwestie bardziej psychologiczne – pokazuje, jakie są obowiązki szefa, jakimi powinien wykazywać się umiejętnościami oraz jak dobierać pracowników.

2. Kamil Cebulski – Biznes w kraju dziadów

Brzmi nietypowo? Być może, ale książka zdecydowanie porusza bardzo ważny temat, mianowicie jak chronić swoją firmę przed urzędnikami. W kraju, w którym niestety przed przedsiębiorcą piętrzą same przeszkody stawiane przez urzędników państwowych. Pokazuje na przykładach sytuacje, gdy firmy wpadają kłopoty właśnie przez urzędy, choć chcą i działają w pełni uczciwie, a także opisuje sposoby jak radzić sobie w takich sytuacjach.

3. Robert Zych – Gen sprzedawcy

Branża związana z handlem niewątpliwie jest jedną z tych, które rozwijają się bardzo prężnie. Jeżeli więc właśnie tym się zajmujemy lub planujemy biznes w tym sektorze, ta książka może nam bardzo pomóc. Pokazuje najlepsze techniki sprzedażowe, a także sposoby na to, jak pozyskiwać nowych klientów. Książka jest opisana na podstawie doświadczenia autora.

4. Peter F. Drucker – Menedżer skuteczny

Będąc szefem, trzeba umieć zarządzać firmą, ważne jest to nie tylko dla przedsiębiorcy, ale i wszystkich osób z kadry menedżerskiej. Z książki można się dowiedzieć, w jaki sposób zwiększyć swoją wydajność i efektywność w pracy. Aby pełnić ważną część firmy, należy wiedzieć jak podejmować decyzje, czym się przy tym kierować oraz jak zarządzać swoim czasem, by przyniosło nam to korzyści, w postaci dążenia do wyznaczonych celów.

5. Katarzyna Żbikowska – Mapy myśli w biznesie

Pojęcie mapy myśli nie jest nowe i wykorzystuje się je przede wszystkim w celu poprawienia pamięci oraz zwiększeniu efektywności w nauce. Działa też doskonale w biznesie, w celu skuteczniejszego działania i zarządzania zarówno firmą, jak i własnym czasem. Pozwoli to na lepszą wizualizację własnych pomysłów i poszukiwań rozwiązania dla danych zagadnień. Dzięki temu działa się nie odtwórczo, a twórczo, nie ograniczając się jedynie do wyznaczonych wcześniej ścieżek. To tytuł dedykowany przede wszystkim dla menedżerów, jak i ludzi, dla których komunikacja w biznesie jest bardzo ważna.

Ty tylko kilka przykładowych tytułów, po które warto sięgnąć, dobrze jest jednak samodzielnie także poszukać innych tytułów, najlepiej takich, które będą dotyczyć naszych potrzeb i branży, w której działamy. Można w ten sposób znaleźć porady dla przedsiębiorców zajmujących się handlem, działaniami w internecie, podpowiadając jak się reklamować, jak zarządzać firmą, czy jak rozwinąć siebie, by tym samym rozwinąć firmę. Możliwości jest wiele, a lektury takie mogą być bardzo pomocne.

Strategia reklamy

Jaka reklama firmy jest najlepsza? 5 pomysłów na promocję biznesu

Reklama jest dźwignią handlu – to stara prawda, o której wie każdy, szczególnie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Żeby firma mogła przynosić zysk, potrzebuje klientów, żeby klienci wiedzieli, że jest firma oferująca konkretne produkty czy usługi, konieczna jest reklama. Tylko jaką formę promocji wybrać? Na co zwracać uwagę? Oto 5 pomysłów na dobrą reklamę!

Reklama firmy – jaka najlepsza?

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną firmę szuka najskuteczniejszego sposobu na jej rozreklamowanie. Możliwości oczywiście mamy wiele, zarówno w przypadku reklamy tradycyjnej, jak i internetowej. Tak naprawdę jednak nie ma czegoś takiego, jak „najlepsza reklama”. O jej skuteczności będzie przesądzać wiele czynników – ilość kanałów, na jakich działa, forma, jaką przybierze, a także fundusze, jakie się na ten cel przeleje.

Tak więc, jak w jednym przypadku dane działanie marketingowe zadziała bardzo dobrze, w wykonaniu innej firmy rezultat może być marny. Dlatego trzeba się nad tym dobrze zastanowić, a także wiedzieć, jakie w ogóle mamy możliwości na tym polu. Poniżej opisane zostało 5 przykładowych form reklamy, które mogą pomóc w promocji firmy.

Reklama firmy w mediach

To najbardziej tradycyjna forma reklamy i wciąż ciesząca się dużą popularnością. Jak wiadomo, bloki reklamowe w telewizji, radiu czy gazecie występują często i wręcz bombardują nas produktami i usługami, z których warto skorzystać. Każdy z nas ma do czynienia z tymi kanałami informacji, a co za tym idzie, firma ma większe szanse, aby dotrzeć do większej ilości potencjalnych klientów. Minus? To przede wszystkim cena. Najdrożej wychodzi reklama w telewizji, nieco taniej jest w radiu, a najtaniej w prasie.

Tablica reklamowa

Reklamy zewnętrzne i na targach branżowych

Plakaty, bilbordy, oklejanie pojazdów, bycie sponsorem jakiegoś wydarzenia, a także udział w targach branżowych – to formy reklamy bardziej przystępne, także cenowo, choć wiele będzie zależało od sytuacji. To także jest forma marketingu bardziej tradycyjna, która ma działać na odbiorców bezpośrednio. Codziennie przemieszczamy się po ulicach i mijamy bilbordy, które informują nas o produktach i usługach i jeździmy oklejonymi reklamą autobusami. Targi branżowe też są ważne, pozwalają na zapoznanie się z otoczeniem, a także dają możliwość wypromowania się i rozdania gadżetów reklamowych, rozdawania ulotek, katalogów i tym podobne.

Reklama w internecie

Mówiąc o reklamie w internecie, ma się tak naprawdę na myśli wiele działań możliwych do wykonania. Daje to jednak wiele możliwości, ponieważ sieć jest obecnie jednym w najczęściej używanych mediów. Najpopularniejszym sposobem jest choćby pozycjonowanie strony internetowej, korzystanie z GoogleAds, content marketing (marketing treści) czy reklama w social mediach. Oczywiście w tym zakresie można wymieć wiele innych, dodatkowych działań. Plus jest taki, że w ten sposób, jeżeli dobrze dobierze się formy reklamy w internecie, można liczyć na większe zainteresowanie klientów.

Marketing online

Blog internetowy i strona internetowa firmy

Jakoś oferowanych usług i produktów jest istotnym wyznacznikiem prestiżu firmy, ale ważne jest także to, jakie robimy pierwsze wrażenie. Ponieważ obecnie wielu ludzi korzysta z internetu i szuka w nim informacji i porad, jeżeli firma chce się wyróżnić, musi zadbać o wygląd własnej strony internetowej. Profesjonalnie wykonana, zawierająca wszystkie niezbędne informacje jest jedną z najtańszych form reklamy. Oczywiście, za profesjonalny projekt trzeba zapłacić, jest to jednak jednorazowy wydatek.

Można też pomyśleć o blogu firmowym – jeżeli jesteśmy specjalistami w swojej branży, artykuły odnoszące się do tematu działań firmy może bardzo pomóc. Ludzie szukają rozwiązań swoich problemów w sieci, jeżeli więc ktoś będzie korzystał z informacji zawartych na naszej stronie – tym lepiej dla nas.

Serwisy społecznościowe – siła reklamy

Ten sposób także podchodzi pod marketing internetowy i jest to szeroki pojęcie. Mamy więc tutaj do czynienia z facebookiem, Google+, Twitterem itp. Oczywiście możliwości jest wiele, a każde z nich ma swoje zalety i wady. Popularne jest na przykład prowadzenie własnego fanpage’a, który używany jest nie tylko w celu informowania klientów o ofertach, zmiana w firmie czy przygotowywanych ciekawostkach, ale pozwala na bardziej bezpośredni z nimi kontakt. Wówczas firma nie jest już anonimowa, a staje się bliższa ludziom.

Przedstawione wyżej pomysły są tylko kilkoma przykładami, do tego część z nich jest mocno zbiorcza. Trzeba pamiętać, że każdy z tych sposobów ma swoje wady i zalety, dodatkowo część z nich działa tylko jako dodatkowe wsparcie, a nie główna strategia marketingowa. Warto łączyć ze sobą kilka metod, które będą dopasowane do potrzeb firmy i wówczas efekt reklamowy będzie miał najlepsze rezultaty.

Człowiek siedzący przy stole

Jak zatrudnić cudzoziemca? Wskazówki dla pracodawców

Od kilku lat zauważa się wzrost zatrudnienia cudzoziemców w polskich firmach. Jak jednak wygląda to pod względem prawnym? Jakich przepisów muszą przestrzegać pracodawcy, aby zatrudnić cudzoziemców?

Kto może zatrudnić cudzoziemca?

Zacznijmy od tego, kto w ogóle ma prawo do tego, by legalnie zatrudnić pracownika z zagranicy. Przede wszystkim muszą to być osoby fizyczne posiadające firmy z siedzibą, zakładem czy oddziałem w Polsce. To jest podstawowy warunek – pozostałe będą uzależnione od tego, z jakiego kraju jest pracownik, którego chcemy zatrudnić, a także, o jaką formę pracy będzie tutaj chodziło.

Warto przy tym pamiętać, że większość obywateli innych krajów powinno się zatrudniać na tych samych warunkach co obywateli polskich. Szczególnie zasada ta dotyczy osób z obszarów UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także państw korzystających ze swobody przepływu na podstawie umowy zawartej z UE.

W przypadku osób spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego procedury są już bardziej skomplikowane, jak również wymagane będą dodatkowe zezwolenia (np. wiza wjazdowa). Co więcej, jeżeli konieczne jest ustanowienie zezwolenia na pracę, trzeba do wniosku dołączyć jeszcze: dowód wpłaty, kopię paszportu, zaświadczenie o spełnianiu wymogów pracy, kopia dowodu osobistego, a jeżeli pracodawcę reprezentuje pośrednik, także pełnomocnictwo firmy.

Jak zatrudnić cudzoziemca – jakie dokumenty są potrzebne?

Aby móc zatrudnić cudzoziemca do obowiązków pracodawcy należy złożenie wszystkich niezbędnych do tego dokumentów. Przede wszystkim chodzi tutaj o zezwolenie na pobyt, zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pracę sezonową.

Istnieje także grupa krajów, jak: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina, których obywatele nie potrzebują zezwolenia na pracę i mogą być zatrudnieni na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Obowiązuje ono jednak wyłączenie na okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Gdzie zgłosić chęć zatrudnienia cudzoziemca?

Aby pracodawca mógł zatrudnić obcokrajowca, musi zgłosić odpowiednie wnioski do Urzędu Województwa. Co ważne, pracodawca musi spełniać jeszcze jeden istotny warunek – jest nim brak możliwości zatrudnienia pracownika z Polski. Jeżeli więc po zgłoszeniu do PUP chęci zatrudnienia, nie znajdą się osoby spełniające wymagania pracodawcy, oferta ta może być skierowana do obcokrajowca. Co istotne, obowiązkiem pracodawcy jest potwierdzenie, że wybrany kandydat spełnia wyznaczone przez niego warunki i urzędnik będę mógł żądać od niego odpowiednich dokumentów (np. zaświadczenie o wykształceniu).

Uzyskanie ostatecznej decyzji, po złożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące. Pod warunkiem, że nie wystąpią żadne błędy, konieczne do poprawy.

Rodzaje zezwoleń o pracę

Jeżeli chodzi o zezwolenie na pobyt, wnioskuje o nie sam obcokrajowiec, jednak to do obowiązków pracodawcy należy postaranie się o zezwolenie na pracę. Trzeba przy tym pamiętać, że w Polskim prawie istnieje kilka jego typów, w zależności od formy pracy, jaką ma wykonywać cudzoziemiec. Wyróżniamy:

 • Zezwolenie typu A – przeznaczone jest dla cudzoziemca wykonującego pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, którego miejsce pracy lub siedziba pracy jest w Polsce
 • Zezwolenie typu B – przeznaczone jest dla cudzoziemca pełniącego funkcję członka zarządu na okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy
 • Zezwolenie typu C – przeznaczone jest dla cudzoziemca pracującego w firmie zagranicznej i oddelegowanego do siedziby/oddziały w Polsce na okres nie dłuższy niż 30 dni
 • Zezwolenie typu D – przeznaczone jest dla cudzoziemca pracującego dla zagranicznej firmy nieposiadającej oddziału czy siedziby w Polsce i jest oddelegowany w celu zrealizowania usługi eksportowej o charakterze tymczasowym i okazjonalnym
 • Zezwolenie typu E – przeznaczone jest dla cudzoziemca oddelegowanego do pracy w Polsce na okres dłuższy niż 3 miesiące w ciągu 6 miesięcy i w celach innych niż w przypadku zezwoleń B, C i D.

Czas obowiązywania zezwolenia na pracę jest umieszczany na dokumencie.