zielone skrzynki plastikowe

Producent skrzynek plastikowych – jakie branże mogą korzystać z jego oferty?

Plastikowe skrzynki znajdują zastosowanie w wielu branżach, między innymi spożywczej, motoryzacyjnej, rolniczej, kosmetycznej, chemicznej i farmaceutycznej. Przyjrzyjmy się bliżej tym najważniejszym zastosowaniom.

Do czego służą skrzynki plastikowe?

Skrzynki plastikowe wykorzystywane są zarówno do transportu jak i magazynowania różnych towarów. Plastikowe skrzynki transportowe umożliwiają przewóz w odpowiednich warunkach, dzięki któremu produkty docierają na miejsce przeznaczenia w nienaruszonym stanie.

Plastik, z którego są wykonane, musi być solidny, by były one stabilne i nie ulegały zniszczeniu podczas transportu. Powinny też mieć ustandaryzowane wymiary, aby łatwo było ułożyć je na paletach. Nie bez znaczenia jest też prezencja – ładne skrzynki pozwalają wyeksponować towar w miejscach, w których ma on dotrzeć do klienta.

Do transportu i przechowywania jakich produktów można wykorzystać takie pojemniki? Producent skrzynek plastikowych, np. Bekuplast, ma propozycje dla wielu branż, w tym spożywczej i motoryzacyjnej. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z obszarów, w których takie pojemniki znajdują zastosowanie.

Przemysł spożywczy

Do transportu i przechowywania produktów przemysłu spożywczego trzeba używać pojemników, które mogą mieć bezpieczny kontakt z żywnością. Skrzynki plastikowe znakomicie się do tego celu nadają. Na wybór pojemnika powinien mieć wpływ rodzaj przewożonej żywności. Na przykład do transportu mięsa i wędlin dobrze nadają się skrzynki z pokrywą – w ten sposób zapewniona zostaje świeżość i bezpieczeństwo. Ważna jest struktura skrzynek. Nie powinny one wchodzić w reakcję z surowym mięsem, nie powinien też do nich przywierać tłuszcz.

Owoce i warzywa szybko się psują, dlatego skrzynki przeznaczone do ich przewozu powinny zapewniać jak najlepszą wentylację, która zapobiega procesom gnilnym. Ważne, aby tworzywo, z którego wykonane są skrzynki, miało gładką powierzchnię, podwyższającą standardy higieny.

Jeszcze inne pojemniki wybierzemy do transportu pieczywa i wyrobów cukierniczych. Z reguły takie produkty są przewożone w sztaplowanych skrzynkach z płaskim dnem. Dużą zaletą skrzynek do przewozu pieczywa jest to, że są łatwe w czyszczeniu. Takie pojemniki oczywiście muszą też zapewniać właściwą cyrkulację powietrza.

Przemysł motoryzacyjny

Również w branży motoryzacyjnej przydają się plastikowe skrzynki. Służą przede wszystkim do przechowywania i transportu narzędzi i części motoryzacyjnych. Ich ważnym atutem powinno być stabilne dno, umożliwiające łączenie poszczególnych pojemników. Skrzynki dostępne są także w wersji składanej, co pozwala zaoszczędzić miejsce.

Nie bez znaczenia jest gładka powierzchnia skrzynek, umożliwiająca bezproblemowe naklejenie kodu kreskowego. Pojemniki mają też praktyczne boczne kieszonki. Dla skrzynek używanych w branży motoryzacyjnej ważna jest też wytrzymałość – materiał powinien być odporny na środki chemiczne używane w warsztatach i przy produkcji części motoryzacyjnych.

księgowość

Co to jest karta podatkowa? Kto może skorzystać z karty podatkowej?

Na czym polega karta podatkowa? Kto może skorzystać z tej metody rozliczania podatku i czy warto się na nią zdecydować?

Czym jest karta podatkowa?

Karta podatkowa to jedna z możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to uproszczona metoda wymiaru i poboru podatku, przy której nie ustala się konkretnej podstawy jego wymiaru, bierze się za to pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej i pewne dodatkowe kryteria. Na przedsiębiorcy, który wybierze kartę podatkową jako formę rozliczeń, nie spoczywa obowiązek prowadzenia księgowości ani składania tradycyjnej deklaracji PIT.

Jaka jest wysokość podatku przy karcie podatkowej?

W przypadku korzystania z tej formy opodatkowania, stała kwota podatku, odprowadzana co miesiąc do urzędu skarbowego, nie zależy od osiąganego dochodu. Co zatem ma wpływ na wysokość podatku? Otóż pod uwagę brany jest rodzaj prowadzonej działalności, liczba mieszkańców gminy, na której terenie prowadzona jest działalność oraz liczba zatrudnionych pracowników.

Z tego powodu podatnik nie ma możliwości, by samodzielnie ustalić wysokość kwoty podatku. Jest ona ustalana odgórnie. Dlatego też praktycznie każdego roku może ona ulegać zmianie. O wszelkich zmianach podatnik powinien być na bieżąco informowany przez naczelnika urzędu skarbowego.

Kto może korzystać z karty podatkowej?

Za pomocą karty podatkowej mogą rozliczać się właściciele firm, którzy spełniają określone warunki, mianowicie funkcjonują na terenie państwa polskiego, nie prowadzą innej pozarolniczej działalności gospodarczej, nie korzystają z usług osób zatrudnionych wyłącznie przez siebie (z wyjątkiem usług specjalistycznych), nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych akcyzą na podstawie odrębnych przepisów, a ich małżonek nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie.

Oprócz tego działalność prowadzona przez przedsiębiorcę musi reprezentować któryś z dwunastu działów wymienionych w Obwieszczeniu Ministra Finansów: działalność usługowa i wytwórczo-usługowa, usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami, usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, gastronomia, usługi transportowe, usługi rozrywkowe, sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach, wolne zawody świadczone w zakresie ochrony zdrowia, wolne zawody w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych, opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi, usługi edukacyjne oraz usługi osób fizycznych, o których jest mowa w art. 23 ust. 1a ustawy.

Jakie są wady karty podatkowej?

Rozliczanie się w ramach karty podatkowej pod wieloma względami jest zachęcające, ale ma też minusy. Ponieważ kwota podatku nie jest zależna od dochodu, przedsiębiorcy będą zobowiązani do jej zapłaty nawet wtedy, gdy w danym miesiącu ich firma nie przyniesie żadnego zysku albo wręcz poniesie stratę. Nie będą mogli straty tej rozliczyć w kolejnych latach.

Z innymi problemami przedsiębiorca spotka się, jeśli będzie chciał zaciągnąć kredyt. Bank nie będzie mógł rzetelnie ocenić jego zdolności kredytowej, ponieważ nie będzie znał faktycznego dochodu wnioskodawcy.

biznesmen przy pracy

Komu przysługuje preferencyjny ZUS? Składki ZUS dla nowych firm

Czym preferencyjne stawki ZUS różnią się od standardowych? Jaka jest ich wysokość? Czy wszyscy przedsiębiorcy otwierający nową działalność gospodarczą mogą opłacać składki ZUS według tego modelu? A może ustawa przewiduje jakieś wyjątki?

Czym są preferencyjne stawki ZUS?

Na przedsiębiorcach spoczywa obowiązek wpłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale nie zawsze wpłata ta odbywa się na jednakowych warunkach. Preferencyjne stawki ZUS to udogodnienie dla nowych firm jednoosobowych. Stawki te nie tylko są obniżone, ale także wiążą się z brakiem obowiązku opłacania Funduszu Pracy.

Kto płaci preferencyjne stawki ZUS?

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące jednoosobowe firmy płacą preferencyjne stawki ZUS przez okres pierwszych 24 miesięcy, licząc od tego miesiąca, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności albo zakończyła się ulga na start.

Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki. Preferencyjne stawki nie przysługują tym osobom, które rozpoczynają działalność na podstawie przepisów ustawy o działalności gospodarczej albo innych przepisów, jeśli prowadzą lub prowadziły w okresie ostatnich 60 miesięcy działalność pozarolniczą, lub wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Zatem stawki preferencyjne nie przysługują tym przedsiębiorcom, którzy po wystartowaniu ze swoją działalnością nadal będą wykonywać czynności na rzecz byłego pracodawcy, z którym łączył ich stosunek pracy lub spółdzielczy stosunek pracy w ciągu ostatnich dwóch lat. Przysługują jednak tym, którzy wykonują pracę na rzecz byłego zleceniodawcy, jeśli przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wykonywali ją na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Kto jeszcze nie może skorzystać ze składek preferencyjnych ZUS? Otóż przywilej ten nie przysługuje osobom współpracującym przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, wspólnikom spółek jawnych, komandytowych i partnerskich, jednoosobowym wspólnikom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ani twórcom i artystom.

Jaka jest wysokość preferencyjnych składek ZUS?

Ile wynoszą takie stawki? Przedsiębiorcy, którym przysługują, mają możliwość opłacania składek od indywidualnie zadeklarowanej kwoty. Istnieje jednak dolny limit — ustalona podstawa składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

A zatem minimalna podstawa składki preferencyjnej zależna jest od tego, jaką wysokość ma w danym roku kalendarzowym wynagrodzenie minimalne za pracę. W 2019 roku wynosi ono 2250 zł, co oznacza, że minimalna podstawa składki preferencyjnej ZUS to 675 zł.

Minimalne składki emerytalne dla nowych przedsiębiorców wynoszą 131,76 zł, składki rentowe 54 zł, chorobowe 16,54 zł, a wypadkowe 11,27 zł. Ile więc w sumie przedsiębiorca prowadzący nową firmę jest zmuszony zapłacić? Otóż po zsumowaniu wszystkich tych wydatków otrzymujemy sumę 213,57 zł.

mężczyzna pracujący na laptopie

Na czym polega działalność nierejestrowana?

Czym jest działalność nierejestrowana? Na czym ona polega? Jak wygląda w takiej działalności kwestia opłacania składek i podatków?

Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana to działalność gospodarcza prowadzona bez formalnej rejestracji firmy. Możliwość taka została wprowadzona ustawą Prawo przedsiębiorców, funkcjonującą od 30 kwietnia 2018 roku, dzięki czemu można prowadzić biznes bez uciążliwych formalności.

Dochód z prowadzenia tej działalności przez osobę fizyczną nie może przekraczać w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Działalność taką mogą prowadzić osoby, które nie wykonywały działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy lub zakończyły poprzednią działalność wcześniej niż 12 miesięcy przed wejściem nowych przepisów, które regulują tę kwestię, a więc takie, które zamknęły swoją wcześniejszą firmę przed 30 kwietnia 2017 roku.

Działalność nierejestrowana a ZUS

Jeżeli osoba spełnia warunki do prowadzenia działalności nierejestrowanej, ale nie posiada przy tym tytułu ubezpieczenia, czyli nie ma opłacanych składek ZUS i nie jest studentem poniżej 26. roku życia, to nie podlega ona obowiązkowi ubezpieczeń. Dotyczy to zarówno ubezpieczenia społecznego, jak i składki zdrowotnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy prowadząc działalność nierejestrowaną, świadczy się usługi na podstawie umów. Wówczas jako zleceniobiorca podlega się ubezpieczeniom społecznym.

Jak płacić podatki, prowadząc działalność nierejestrowaną?

Firma prowadzona w ramach działalności nierejestrowanej nie wymaga posiadania konta bankowego, numeru REGON i NIP, ani w ogóle prowadzenia księgowości. Nie znaczy to jednak, że nie dotyczą jej podatki. Z obowiązku ich płacenia nie przysługuje zwolnienie.

Trzeba więc płacić podatek dochodowy. Jeśli uzyskuje się przychody, to są one opodatkowane nawet w działalności nierejestrowanej – w tym przypadku chodzi konkretnie o podatek od dochodów osób fizycznych (PIT). Jeżeli zysk z działalności nierejestrowanej jest tylko jednym z uzyskiwanych przychodów, sumują się one i podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej 18% lub 32%. W tym wypadku nie ma możliwości rozliczenia metodą liniową ani ryczałtem.

Ponieważ działalność nie jest zarejestrowaną firmą, nie trzeba płacić zaliczek na podatek dochodowy. W działalności nierejestrowanej podatek za osiągany przychód będzie traktowany jako niedopłata podatkowa wynikająca z rocznego zeznania.

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku podatku VAT. Obowiązek płacenia tego podatku dotyczy przedsiębiorców, którzy w ciągu roku przekraczają limit 200 000 zł sprzedaży. Prowadząc działalność nierejestrowaną, nie osiąga się tego limitu, jest się więc zwolnionym z płacenia VAT.

Są jednak pewne wyjątki. Istnieją pewne towary i usługi, których sprzedaż obciążona jest obowiązkiem płacenia VAT nawet w działalności nierejestrowanej. Są to metale szlachetne, wyroby jubilerskie, niektóre budynki i ich części, tereny budowlane, nowe środki transportu, towary opodatkowane podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej, samochodów osobowych i wyrobów tytoniowych), a także usługi jubilerskie, prawnicze i doradcze.