niepełnosprawni-obowiązki pracodawcy

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – korzyści i obowiązki pracodawcy

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych oparte jest na zasadach dotyczących wszystkich pracowników, opisanych w kodeksie pracy oraz podlega regulacjom ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Przepisy ściśle określają katalog warunków zatrudnienia i obowiązków pracodawców wobec osób niepełnosprawnych. Z jakimi obowiązkami i korzyściami wiąże się zatrudnienie osób niepełnosprawnych?

Warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność nie stanowi bariery w podjęciu zatrudnienia, rozwijający się rynek pracy upatruje w osobach niepełnosprawnych wykwalifikowanych, kompetentnych i wydajnych pracowników. Dla niepełnosprawnych możliwość podjęcia zatrudnienia jest nie tylko perspektywą źródła dochodu, często to szansa na wyjście z poczucia zawodowej bierności i izolacji społecznej.

Pracodawca musi mieć świadomość, że ograniczeniom podlega wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni w stopniu lekkim nie mogą świadczyć pracy dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Osoby, wobec których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie mogą pracować dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Niepełnosprawni nie mogą też świadczy pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych.

Warto też wiedzieć, że niższy niż standardowy wymiar czasu pracy nie zmniejsza miesięcznego wynagrodzenia. Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym mają też prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy wobec osób niepełnosprawnych zaczynają się już na etapie procesu rekrutacji, podczas którego zatrudniający musi przestrzegać zasad równego traktowania potencjalnych pracowników, obowiązuje bezwzględny zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, płeć, wiek, rasę, wyznanie, czy orientację seksualną.

Pracodawca rozważający opcję zatrudnienia osób niepełnosprawnych musi wiedzieć, że środowisko pracy powinno zostać dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Wiąże się to, przede wszystkim z koniecznością dopasowania infrastruktury w miejscu zatrudnienia do często zmniejszonej sprawności fizycznej, m.in. przebudowy ciągów komunikacyjnych.

Jakie korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?

Jedną z największych korzyści jakie może czerpać pracodawca z zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest szansa na zwolnienie z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To obowiązek każdego przedsiębiorcy, który zatrudnia przynajmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar pracy, gdzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

Jeżeli osoba niepełnosprawna zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę pracodawca może liczyć na dofinansowanie PFRON, wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika, jego szczególnych schorzeń, rodzaju przedsiębiorstwa i wymiaru czasu pracy.

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną:

  • w stopniu lekkim ma szansę otrzymać 450 zł,
  • w stopniu umiarkowanym – 1 125 zł,
  • w stopniu znacznym – 1 800 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *