Atrybuty lekarza

Jak otrzymać zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy? L4 a działalność gospodarcza

Osoby prowadzące działalność gospodarczą również mają prawo do zasiłku chorobowego, podobnie jak pracownicy na pełnym etacie. Zwolnienie lekarskie wystawiane jest teraz elektronicznie i automatycznie trafia do ZUS. Przedsiębiorca musi jednak złożyć odpowiednie dokumenty, aby taki zasiłek chorobowy otrzymać. Co więc wygląda kwestia L4 przy prowadzeniu działalności gospodarczej?

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy – jak otrzymać?

Jeśli na wizycie lekarskiej lekarz stwierdzi, że przedsiębiorca powinien skorzystać z L4, wówczas wysyłane jest elektroniczne zaświadczenie lekarskie do ZUS. Oznacza to, że nie trzeba już samodzielnie dostarczać takiego dokumentu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak to dawniej bywało. Osoby pracujące na etacie nie muszą się o nic martwić. Zaświadczenie trafia do pracodawcy i na tym formalności się kończą. Inaczej jest jednak w przypadku przedsiębiorców.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie otrzymają jednak zasiłku chorobowego z urzędu. Są zobowiązane do wystąpienia do ZUS ze stosownym wnioskiem. Jeśli przedsiębiorca otrzymał pierwsze zaświadczenie e-ZLA, powinien złożyć wniosek do ZUS-u o nazwie Z-3b. Natomiast gdy osoba prowadząca działalność ma kolejne zaświadczenie od lekarza, wówczas należy uzupełnić zaświadczenie Z-3b jedynie do punktu 1., wypełnić wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53 lub wydrukować zaświadczenie lekarskie, które wystawił lekarz.

Ile wynosi zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, jednak to oczywiste, że warto z niego skorzystać. Osoby, które nie odprowadzają takich składek, tracą prawo do zasiłku chorobowego.

Aby jednak móc z takiego zasiłku skorzystać, musi minąć tzw. okres wyczekiwania. Przedsiębiorca nabywa go po upływie 90 dni. W przypadku zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego okres ten nie obowiązuje. Wówczas przedsiębiorca ma prawo do zasiłku już w pierwszym dniu ubezpieczenia.

Zasiłek chorobowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest wyliczany na podstawie średnich zadeklarowanych składek z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych. Wynik pomniejsza się o parametr w wysokości 13,71%. Jest to wskaźnik, który obejmuje składkę emerytalną, rentową i chorobową.

Wysokość zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy uzależniona jest od stopnia choroby. Osoby niezdolne do pracy otrzymają 80% podstawy wymiaru zasiłku, pobyt w szpitalu natomiast to zasiłek w wymiarze 70%. Inaczej jest w przypadku ciąży. Jeśli osoba prowadząca działalność zachoruje w ciąży, wówczas przysługuje jej zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy. Na pełną kwotę mogą liczyć również ci, którzy są niezdolni do pracy z tytułu wypadku w drodze do pracy lub pracy oraz osoby, które są kandydatami na dawców tkanek lub narządów. Warto wiedzieć, że zasiłek chorobowy przysługuje przedsiębiorcy za każdy dzień niezdolności do pracy, wliczane do tego są także weekendy.

Uniesiona dłoń

Jak założyć działalność gospodarczą przez Internet? Rejestracja jednoosobowej firmy

Coraz więcej osób decyduje się na założenie działalności gospodarczej. Od kilku lat można zrobić to przez Internet. Nie trzeba już tracić czasu na chodzenie od urzędu do urzędu. Założenie jednoosobowej firmy jest banalnie proste. Wystarczy być zdecydowanym i mieć pomysł na biznes. Jak więc założyć działalności gospodarczą przez Internet?

Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku?

Samo uzupełnienie wniosku o zarejestrowanie jednoosobowej firmy nie jest skomplikowane. Trzeba jednak wcześniej odpowiednio się do tego przygotować, mieć pod ręką niezbędne dokumenty itp. Istotną informacją jest to, od kiedy będziemy chcieli rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Konieczne jest również posiadanie nazwy firmy, musi ona zawierać również imię i nazwisko. Warto też zapoznać się z kodami PKD związanymi z rodzajami działalności. Należy również mieć już wybraną formę opodatkowania, ale i osobę, która będzie zajmowała się księgowością. Można wybrać samodzielne prowadzenie księgowości, zlecić to biurowi rachunkowemu lub zatrudnić księgowego. Przydatne jest też założenie rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Jak założyć firmę przez Internet?

Konieczne jest wypełnienie wniosku na stronie CEIDG. Potrzebne do tego będzie założenie konta, posiadanie adresu e-mail oraz bezpłatnego Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

We wniosku CEIDG-1 niezbędne jest wpisanie danych osobistych, adresu związanego z zakładaną działalnością, nazwy firmy, kodów PKD, liczby zatrudnianych pracowników, formy opodatkowania, danych odnośnie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego i adresu przechowywanej dokumentacji rachunkowej. Konieczne jest też dołączenie informacji o rachunkach bankowych i o ewentualnym pełnomocnictwie.

Zakładanie działalności gospodarczej – co po wniosku?

Po złożeniu wniosku CEIDG-1 przedsiębiorca ma jeszcze kilka istotnych obowiązków. Niektóre z nich można zrobić już na etapie wypełniania formularza. Chodzi głównie o zgłoszenie do ZUS czy rejestrację VAT. Ponadto należy zarejestrować kasę fiskalną, jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, która tego wymaga. Posiadanie kasy jest konieczne, jeśli zajmujemy się przewozem osób, np. taksówką lub autobusem, naprawiamy pojazdy, zajmujemy się wulkanizacją, wykonujemy przeglądy techniczne pojazdów, mamy działalność związaną z praktyką lekarską, dentystyczną, prawną, podatkową, fryzjerską, kosmetyczną.

Zwolnieni z posiadania kasy fiskalnej nie są również osoby będące dostawcami wyrobów z metali szlachetnych, wyrobów tytoniowych, wód toaletowych, napojów alkoholowych z zawartością powyżej 1,2% alkoholu i mieszanek piwa z napojami bezalkoholowymi z zawartością do 0,5% alkoholu. Kasy fiskalne muszą posiadać również przedsiębiorcy zajmujący się działalnością związaną z wymianą walut, działalnością kulturalno-rozrywkową, związaną z wyżywieniem. Zwolnieni z kas nie są również dostawcy gazu płynnego, części do silników, silników spalinowych, przyczep, naczep, kontenerów, sprzętu RTV, sprzętu fotograficznego, zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych itd.

Podpisywanie dokumentów

Co daje patent? Jak uzyskać patent krok po kroku?

Decydując się na patent, otrzymujemy przeważnie prawo do wyłącznego korzystania z naszego wynalazku przez określony czas i na konkretnym terytorium. Oznacza to, że zyskujemy niejako przewagę nad konkurencją. Co jeszcze daje patent i jak się o niego starać?

Co to jest patent?

Patent to ograniczone czasowo i terytorialnie prawo właściciela do wyłącznego korzystania z jego wynalazku w celu zarobkowym lub zawodowym. Jest on określany mianem narzędzia, które służy do ochrony własności gospodarczej. Konkurencja nie może korzystać z opatentowanych rozwiązań innych firm.

Co może być objęte patentem?

Objęte patentem może być coś nowatorskiego, coś, na co nikt wcześniej nie wpadł. Najczęściej patentuje się coś, co znajduje zastosowanie przemysłowe. Może to być wynalazek w postaci wytworu, produktu czy rzeczy. Patentem może też być wzór użytkowy o charakterze technicznym.

Co nie może zostać objęte patentem?

Niektóre wynalazki i wzory nie mogą zostać objęte ochroną patentową. Wśród nich wymienia się twierdzenia i odkrycia naukowe, wzory matematyczne, dzieła sztuki o walorze estetycznym, programy komputerowe, odmiany roślin i zwierząt, sposoby leczenia metodami chirurgicznymi i terapeutycznymi. Opatentowane nie zostaną także wynalazki i wzory, których użycie mogłoby być sprzeczne z dobrymi obyczajami lub zachowaniem porządku publicznego.

Kiedy można skorzystać z opatentowanego wynalazku?

Są sytuacje, w których uprawniony do patentu nie może zabronić korzystania z jego wynalazku. Dzieje się tak np., gdy jego wytwór jest wykorzystywany z uwagi na ważny interes państwowy, do celów badawczych, doświadczalnych, do stosowania we własnym zakresie, bez celów zarobkowych. Możliwe jest również wykonanie leku, który jest wynalazkiem, jeśli jest on poświadczony receptą.

Jak uzyskać patent?

Chcąc opatentować jakiś wynalazek lub wzór użytkowy, należy złożyć wniosek w urzędzie patentowym. Dokumentacja powinna zawierać dokładną charakterystykę przedmiotu, powód, dla którego został on stworzony, cechy definiujące zakres ochrony patentowej, ilustracje itp. Wniosek, który należy złożyć, można pobrać na stronie urzędu. Od momentu zgłoszenia nasz wynalazek jest już objęty ochroną prawną. Jeśli decyzja będzie pozytywna, wówczas przyznanie patentu zostanie ogłoszone przez urząd. Maksymalnie patent można uzyskać na 20 lat.

Ile kosztuje uzyskanie patentu?

W przypadku patentu wyróżnia się dwa rodzaje płatności. Pierwszy to opłaty jednorazowe, drugi to koszty ponoszone cyklicznie. Jednorazowo należy uiścić opłatę za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego. Wynosi ona 550 zł plus 25 zł za każdą dodatkową stronę opisu powyżej 20 stron. Jeśli wniosek zostanie zgłoszony elektronicznie, wówczas opłata to 500 zł. Dodatkowo należy ponosić koszty cykliczne. Za pierwsze, drugi i trzeci rok ochrony należy uiścić 480 zł. Za czwarty rok należna kwota to 250 zł i będzie ona stopniowo rosła z każdym rokiem. Mniejsze opłaty związane są z patentem na wzór użytkowy. Może być on wydany na 10 lat i wyróżnia się 4 okresy ochrony, pierwszy jest płatny 250 zł, drugi 300 zł, trzeci 900 zł, a czwarty 1100 zł.