Podpisywanie dokumentów

Co daje patent? Jak uzyskać patent krok po kroku?

Decydując się na patent, otrzymujemy przeważnie prawo do wyłącznego korzystania z naszego wynalazku przez określony czas i na konkretnym terytorium. Oznacza to, że zyskujemy niejako przewagę nad konkurencją. Co jeszcze daje patent i jak się o niego starać?

Co to jest patent?

Patent to ograniczone czasowo i terytorialnie prawo właściciela do wyłącznego korzystania z jego wynalazku w celu zarobkowym lub zawodowym. Jest on określany mianem narzędzia, które służy do ochrony własności gospodarczej. Konkurencja nie może korzystać z opatentowanych rozwiązań innych firm.

Co może być objęte patentem?

Objęte patentem może być coś nowatorskiego, coś, na co nikt wcześniej nie wpadł. Najczęściej patentuje się coś, co znajduje zastosowanie przemysłowe. Może to być wynalazek w postaci wytworu, produktu czy rzeczy. Patentem może też być wzór użytkowy o charakterze technicznym.

Co nie może zostać objęte patentem?

Niektóre wynalazki i wzory nie mogą zostać objęte ochroną patentową. Wśród nich wymienia się twierdzenia i odkrycia naukowe, wzory matematyczne, dzieła sztuki o walorze estetycznym, programy komputerowe, odmiany roślin i zwierząt, sposoby leczenia metodami chirurgicznymi i terapeutycznymi. Opatentowane nie zostaną także wynalazki i wzory, których użycie mogłoby być sprzeczne z dobrymi obyczajami lub zachowaniem porządku publicznego.

Kiedy można skorzystać z opatentowanego wynalazku?

Są sytuacje, w których uprawniony do patentu nie może zabronić korzystania z jego wynalazku. Dzieje się tak np., gdy jego wytwór jest wykorzystywany z uwagi na ważny interes państwowy, do celów badawczych, doświadczalnych, do stosowania we własnym zakresie, bez celów zarobkowych. Możliwe jest również wykonanie leku, który jest wynalazkiem, jeśli jest on poświadczony receptą.

Jak uzyskać patent?

Chcąc opatentować jakiś wynalazek lub wzór użytkowy, należy złożyć wniosek w urzędzie patentowym. Dokumentacja powinna zawierać dokładną charakterystykę przedmiotu, powód, dla którego został on stworzony, cechy definiujące zakres ochrony patentowej, ilustracje itp. Wniosek, który należy złożyć, można pobrać na stronie urzędu. Od momentu zgłoszenia nasz wynalazek jest już objęty ochroną prawną. Jeśli decyzja będzie pozytywna, wówczas przyznanie patentu zostanie ogłoszone przez urząd. Maksymalnie patent można uzyskać na 20 lat.

Ile kosztuje uzyskanie patentu?

W przypadku patentu wyróżnia się dwa rodzaje płatności. Pierwszy to opłaty jednorazowe, drugi to koszty ponoszone cyklicznie. Jednorazowo należy uiścić opłatę za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego. Wynosi ona 550 zł plus 25 zł za każdą dodatkową stronę opisu powyżej 20 stron. Jeśli wniosek zostanie zgłoszony elektronicznie, wówczas opłata to 500 zł. Dodatkowo należy ponosić koszty cykliczne. Za pierwsze, drugi i trzeci rok ochrony należy uiścić 480 zł. Za czwarty rok należna kwota to 250 zł i będzie ona stopniowo rosła z każdym rokiem. Mniejsze opłaty związane są z patentem na wzór użytkowy. Może być on wydany na 10 lat i wyróżnia się 4 okresy ochrony, pierwszy jest płatny 250 zł, drugi 300 zł, trzeci 900 zł, a czwarty 1100 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *